Fronter El-bilutviklingen

Salget av elektriske biler har tatt av for alvor i Norge. Det merker man ikke minst på Hvaler, der mange hytteeiere kommer hjemmefra med elbilene sine. Det byr på store utfordringer, men også mange muligheter.

Tekst: Atle Abelsen. Foto: Michael Helgesen

Både Østfold-kommunene med Hvaler i spissen
og Østfold fylkeskommune tar tyren ved hornene,
og legger heller til rette for en fornuftig bruk av
elbiler framfor å legge hindringer i veien. Det
er musikk i ørene til Vidar Kristoffersen i Smart
Energi Hvaler. Han håper at Hvaler kommune og
demoprosjektet Smart Energi Hvaler kan bli et
eksempel for hele verden på hvordan elbiler kan
bli en positiv ressurs i energisystemet.

– Perspektivene er spennende, men det er et
stykke fram, sier Kristoffersen. Ordfører Eivind
Norman Borge i Hvaler er ikke fremmed for
utfordringene, men ser også positivt på det:
– Vi bør legge til rette for mange elbiler i årene
framover, både for kommunen selv, innbyggerne
og ikke minst hytteeierne.

Ordfører Eivind Norman Borge i Elbil

Fylket legger også til rette for økt elbilbruk.
– Fylkeskommunen gir tilskudd til etablering
av ladestasjoner og fremmer økt elbilbruk,
bekrefter Joakim Sveli. Utfordringene står i kø,
men dyktige forskere og ingeniører jobber med
løsningene. – Vi er i ferd med å utvikle et system
som håndterer både utfordringene med lading,
men også mulighetene som ligger i batterienes
lagringskapasitet, sier seniorforsker Stig Ottesen
hos NCE Smart.

Smart lading

Allerede denne sommeren kommer flere titalls
hytteeiere til å ta elbilen til hytta på Hvaler.
Utfordringen ligger i at den ofte krever like mye
energi til lading som til resten av hytta. Om
alle kommer på hytta fredag kveld og plugger i
laderen i 16A-kontakten, kan deler av strømnettet
bli overbelastet.

– Da vil spenningen falle i det lokale nettet, sier
Vidar Kristoffersen. Han er også er ansatt hos
Fredrikstad Energi Nett, som er ansvarlig for
distribusjonsnettet i kommunen. – Strømnettet
er robust bygget. Men det er fra en tid da elbiler
ikke var en del av hverdagen. Som netteier
er det vår oppgave å levere en sikker og god
strømforsyning til alle våre kunder.

Vanligvis bygges høyere master og større kabler
for å imøtekomme et økende effektbehov.
– I Smart Energi Hvaler vil vi heller utnytte
kapasiteten det i eksisterende nettet på en
smartere måte med lokale energilagre, lokal
produksjon og lokal energistyring.

Elbilen en ressurs

Seniorforsker Stig Ottesen hos NCE Smart er en
av de som jobber med en løsning. Han peker på
at med automatisering og intelligent styring, vil
elbilen ikke lenger være et problem, men vil bli en
ressurs for det totale energisystemet.
– Strømkundene vil kunne inngå avtaler om billig
strøm, mot at nettselskapet får lov til å styre
lading og annet tungt elforbruk hos dem, for
eksempel varmtvannsberedere og varmeovner,
sier han.

Det er mulig å slå av slikt termisk utstyr i kortere
perioder uten at det merkes for kundene, spesielt
om natta. Det kan «rydde plass» til elbilene og
hindre at nettet overbelastes. Samtidig har noen
bolig- og hytteeiere begynt å installere solceller,
og flere vurderer å gjøre det samme. Ottesen
peker på at elbilenes batterier egner seg ypperlig
som «lager» for overskuddsenergi fra slike
solcelleanlegg.

– Jeg jobber nå med en doktorgrad som skal
se dette i sammenheng. Samtidig er Haldenbedriften
eSmart Systems i ferd med å utvikle
et system som skal kunne håndtere disse
utfordringene, sier han.

Østfold og Hvaler går foran

Ordfører Eivind Norman Borge blir lett begeistret
av tanken om at Hvaler kommune ligger helt i
fronten med å utvikle teknologi og tjenester som
hele verden vil komme til å trenge om få år.
– Dette er ikke vedtatte ennå, men vi i kommunen
ønsker å bytte ut hele bilparken med elbiler etter
hvert som de gamle blir utrangert. Samtidig vil vi
legge til rette for ladestasjoner på flere steder på
Hvaler. Vi håper å få til et samarbeid med Smart
Energi Hvaler om en solcelledrevet ladestasjon,
sier han.

Vi vil legge til rette for mange elbiler i årene framover, både for kommunen selv, innbyggerne og ikke minst hytteeierne, sier ordfører Eivind Normann Borge.

Også Østfold fylkeskommune satser på
å tilrettelegge for ladestasjoner. Hittil har
de samarbeidet med og gitt tilskudd til
Fortum og Ishavsveien om å etablere fem
hurtigladestasjoner fra Oslo til Fredrikstad,
der det finnes to fra før. I tillegg kommer en
rekke ladestasjoner andre steder i fylket. – Det
skal ikke være mer enn seks mil mellom hver
hurtigladestasjon langs hovedveiene, sier Joakim
Sveli i fylkeskommunen. Ved hjelp av en mobilapp
kan elbilistene planlegge kjøreturen og se
hvor de kan legge inn ladestopp langs ruta.