Demolab

Smart Energi Hvaler organiseres som et program. Programmet skal gjennom en styringsgruppe og programkomité bistå med å løfte smarte idéer opp til selvstendige prosjekt. Vi ønsker å tilby en demolab med grunnleggende verdier som åpenhet, engasjement og nyskapning.

Demonstrasjonsareanaen

Demonstrasjonsarenaen består av fem øyer på 86 km2 med 4.000 hytter, 2.700 boliger og noe næringseiendom. Hvaler er en fullskala demonstrasjonsarena for smartgrid. Det er i dag 6.700 moderne AMS målere med kommunikasjon og infrastruktur.

Hvaler er ikke bare unikt når det gjelder flotte omgivelsene, det er også flere utfordringer knyttet til infrastrukturen. Å modernisere strømnettet på Hvaler vil derfor ikke bare kunne gi mye god kunnskap for hvordan framtidens strømnett skal se ut, men det vil også kunne ha stor effekt for alle som bor i kommunen. Hvaler er på sett og vis et Norge i miniatyr, med en spennvidde som strekker seg fra bygder til spredt bebyggelse, lang kystlinje og et nettverk av broer som knytter kommunen sammen.

Kommunen arbeider med en klima- og miljøplan, og er opptatte av å ta i bruk miljøvennlige løsninger på flere områder. Som vertskap for Ytre Hvaler nasjonalpark har kommunen også et ekstra ansvar for å velge grønne løsninger. Et modernisert strømnett kan være med på å redusere forbruket og bruke strømmen mer effektivt, og støtter opp om de målene kommunen har satt seg.

Smart Energi Hvaler har som målsetning å ha aktive og engasjerte forbrukere som deltar i ulike prosjekter og aktiviteter. Arenaen involverer alle eiendommer med AMS målere for å sikre en mest mulig realistisk situasjon der noen deltar aktivt, og man til enhver tid har både aktive og passive målgrupper.

Målsetting

Smart Energi Hvaler skal være den mest attraktive nasjonale arenaen for demonstrasjon av løsninger tilknyttet energisektoren. En nasjonal lederposisjon forutsetter også internasjonal deltakelse og annerkjennelse.

Gjennom partenes felles kompetanse, nettverk og prosjekter skal rammeprogrammet være en katalysator for innovasjonsaktiviteter og sikre en bærekraftig utvikling av arenaen. Organisasjonen skal være unike på idefangst og bearbeiding.

Smart Energi Hvaler – vi skaper morgendagens løsninger

Målsettingene er:

  • Å skape arenaer* for kompetanseutvikling og økt verdiskapning gjennom en teknologidrevet utvikling av energisektoren.
  • Å skape forbruker- og markedsstyrte innovasjonsprosesser som gir nye forretningsmuligheter for aktørene i prosjektene.
  • Å demonstrere hvordan ny teknologi best kan utnyttes i utvikling og drift av et fremtidsrettet energisystem.
  • Å skape løsninger for å øke forsyningssikkerheten og optimalisert utnyttelse av energi i et miljø- og samfunnsperspektiv.
  • Å kommunisere aktiviteter og oppnådde resultater sammen med forbrukerne.

*Arenaer betyr at Smart Energi Hvaler har ressursene, men dette skal organiseres gjennom partene og samarbeidspartnere.

Nasjonalt

Smart Energi Hvaler er et av flere demonstrasjonsområder i Norge som arbeider tett sammen med The Norwegian SmartGrid Center. Partene i programmet er engasjert strategisk og operativt mot senteret for å bidra til en nasjonal utvikling. Et slikt samarbeid er strategisk forankret.

www.smartgrids.no

 

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets